VISI DAN MISI
 VISI SMPIT HIDAYAH KLATEN

Mencetak generasi berakhlak mulia, mandiri dan berprestasi.


 MISI SMPIT HIDAYAH  KLATEN

Melaksanakan pembinaan pengamalan Dienul Islam sebagai sumber kearifan dalam bertindak dan berprilaku.

Menumbuhkembangkan potensi dan kemandirian peserta didik

Melaksanakan proses pembelajaran Islami dengan kurikulum yang terpadu, seimbang dan utuh.

Melaksanakan Proses Pembelajaran yang efektif dan efisien